Dr. Mustafa Khader
President
Dr. Abbas Mistry
Vice President
Dr. Preetham N Shetty
Hon. Secretary
Dr. Rajesh Powar
Imdt. Past President
Dr. Divya Narain Upadhyaya
Editor
Dr. Savitha V H
Treasurer

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Dr. Mahesh Prabhu
Dr. Sunil Rout
Dr. Devi Prasad Mahapatra
Dr. Ashish Garg
Dr. Ravindra Bharathi
Dr. Krishna Kumar KS

TRUSTEES

Dr. Nitin Mokal
Dr. Roopa Nagarajan
Dr. A. K. Singh